Yazım ve Yayın İlkeleri

Türklük Bilimi Araştırmaları (Journal of Turkology Research) 1995’te kurulmuş yılda iki sayı yayımlanan (biannual) uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

A. Amaç ve Kapsam

TÜBAR, Türk dünyasının ve Türk kültür hayatının değerlerini ve sorunları bilimsel ölçütler çerçevesinde uluslararası alana taşımak; bu değerleri geliştirmek için yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşarak akademiye katkı sağlamak amacıyla 1995’te kurulan uluslararası hakemli bir dergidir.

TÜBAR, Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Dilbilimi, Halkbilimi, Sanat Tarihi gibi kültür bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkmış araştırma makalelerine yer verir. Bununla birlikte aynı alanlarda yapılmış kitap hacmindeki bilimsel çalışmaların tanıtımları da dergide yer alır.

B. Etik Beyan

Yazarlık ve telif hakkı konusundaki sorumsuzluklar, intihal (plagiarism), uydurmacılık (fabrication), çoklu yayın (duplication), bölerek yayımlama (salamization), insan-hayvan etiğine saygısızlık, kaynakların taraflı seçilmesi ve çıkara dayanan taraflı yayın yapmak; akademik etik kurallarını ihlal etmenin en sık karşılaşılan biçimleridir.

TÜBAR’da bilimsel makaleleriyle yer alan yazarlar, çalışmalarındaki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiklerini, kendilerine ait olmayan her türlü ifade, bilgi ve bulgunun kaynağına eksiksiz atıfta bulunduklarını kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen bu durumun aksi ortaya çıktığında oluşacak her türlü yasal sorumluluk yazara aittir.

İnsanlarla yapılacak sosyal deney ve anket uygulamalarında kişilerin rızası esastır. Rızanın alınamayacağı durumlarda ilgilinin bağlı olduğu kurum / kuruluşlardan etik beyan onayı almaları ve bunu çalışmalarıyla birlikte ibraz etmeleri gerekir.

Dergimiz; editörleri, kurul üyeleri, hakemleri ve yazarlarının her türlü akademik faaliyetinde COPE (Committee on Publication Ethics)’un ölçütlerinin esas alınmasını önermektedir (https://publicationethics.org/).

C. Yazıların Gönderilmesi ve Takibi

1. Aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış yazılar, http://dergipark.gov.tr/tubar adresi üzerinden gönderilebilir. Dergipark sistemine kayıt olmak ve sistemi kullanmakla ilgili öğretici metin ve videolar yine http://dergipark.gov.tr/ sitesinde mevcuttur.

2. Gelen her yazı, yazarla yayın sözleşmesi yapıldıktan sonra, öncelikle editörlük tarafından muhteva ve şekil bakımından -ana ilkelere uygunluk açısından- incelendikten sonra geciktirilmeden üç hakeme gönderilir. Gelen hakem raporlarında düzeltme teklifi varsa durum yazara bildirilir. Üç hakemin ikisinden olumlu rapor alan ve varsa hakem düzeltmeleri tamamlanarak iki olumluya tamamlanan yazılar “yayına hazır yazı” kabul edilir. Hakem süreci tamamlanan yazıların durumu (ister olumlu ister olumsuz olsun) yazarlara bildirilir. Yayına hazır yazılar yayımlanmak üzere sıraya konur. Sıralamada yer alan yazıların yayımlanması belirli bir süre alabilir. Dolayısıyla kabul edilen yazıların, müteakip sayıda yayımlanması garanti edilmez. Bununla birlikte yayın kurulunun, hakemler tarafından kabul edilmiş yazıların yayımlanmamasına veya ertelenmesine karar verme yetkisi bulunmaktadır. Hakem adları ve yazar adları karşılıklı olarak dergimizde mahfuzdur ve açıklanmaz.

3. Yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarına aittir.

4. TÜBAR, yayımlandığı ilk günden bu yana basılan bir dergidir ve elektronik ortamlarda var olduğu kadar basılı olarak var olmayı da bir yayın politikası olarak kabul etmektedir. TÜBAR’ın basılarak yayımlanan sayıları Türkiye’nin çeşitli kütüphanelerine gönderilir. Bununla birlikte makalesi yayımlanan yazarlara, derginin ilgili sayısı (2 adet) ve yazarın makalesinin ayrı basımı (20 adet) gönderilir. Dergiye gönderilen tüm aday makalelerin sahipleri, yazılarının değerlendirme sürecine girmeden önce 100TL katılım ücreti öderler. Aday makale sahiplerinden toplanan katılım ücreti; derginin basım, dizim, yayım ve dağıtım işlerinde oluşan giderleri karşılamak için kullanılır. Herhangi bir hak mahrumiyeti veya ayrımcılığa sebebiyet vermemek için aday makale sahiplerinden toplanan katılım ücretleri, çalışma yayımlansa da yayımlanmasa da geri ödenmez. Katılım ücretinin ödenmesi, aday makalenin yayımlanacağı anlamına gelmez.

D. Yazım Kuralları

1. Başlık: Yazının içeriğini yansıtır nitelikte olmalı, BÜYÜK HARFLERLE ve koyu karakterlerle 11 punto ile yazılmalıdır. (Hizalama: soldan – girinti yok – aralık: önce 0 nk – sonra 6 nk – satır aralığı: tek)

2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Başlıktan sonra sola dayalı, soyadın tamamı büyük harfle olmak üzere unvanıyla (11 punto) birlikte yazılmalıdır. (Hizalama: soldan – aralık: önce ve sonra 6 nk – satır aralığı: tek) Yazarın kurumu (okulu, fakültesi, bölümü), e-posta adresi ve ORCID numarası dipnot (*) olarak (9 punto) gösterilmelidir.

3. Öz: 10 punto ile yazının başında, konuyu kısa ve öz bir biçimde ifade eden en az 150, en fazla 200 kelimelik bir özet bulunmalı; özetin bir satır altına, 3-5 kelimeden oluşan “Anahtar Kelimeler” yazılmalıdır. Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimelerin altına İngilizce başlık, öz (Abstract) ve anahtar kelimeler (Keywords) eklenmelidir. (Hizalama: iki yana yaslı – soldan 1 cm girinti – aralık: önce ve sonra 6 nk – satır aralığı: tek – 10 punto)

4. Başlık: Ana başlıkların tamamı büyük harfle, koyu, ara başlıkların ilk harfleri büyük harfle; alt başlıklar küçük harfle yazılmalı, sonuna iki nokta (:) konularak karşısından devam edilmelidir. Hiçbir başlıkta otomatik başlıklandırma, otomatik numaralandırma veya benzeri işaretleme kullanılmamalıdır! Başlıklar numaralandırılmak isteniyorsa bu, el ile yapılmalıdır.

Ana, ara ve alt başlıklar aşağıdaki gibi olmalıdır. Hiçbir başlıkta otomatik başlıklandırma, otomatik numaralandırma veya benzeri işaretleme kullanılmamalıdır! Başlıklar numaralandırılmak isteniyorsa bu, el ile yapılmalıdır.

ANA BAŞLIK
Ara Başlık
 Alt Başlık:

5. Ana metin:

a. Mümkünse 16,5 cm (en) x 24,7cm (boy) ile özel ölçeklendirilmiş sayfa boyutuyla (değilse standart A4 boyutuyla), kenar boşlukları üst-alt-sağ ve soldan 2,5cm olacak şekilde, Microsoft Word 2010 veya üstü programlarla yazılmış (ve mutlaka. docx formatında kaydedilmiş) olmalıdır. Metnin gerektirdiği durumlarda, fontlar ayrıca bir dosya hâlinde verilmek kaydıyla, transkripsiyon harfleri kullanılabilir (Hizalama: iki yana yaslı – girinti yok – ilk satır soldan 1 cm – aralık önce 6 nk – sonra 6 nk – satır aralığı: tek – times new roman 11 punto).

Metne otomatik sayfa numarası ve herhangi bir alt-üst bilgi eklenmemelidir! Metin gövdesinde hiçbir otomatik işlem komutu (dizin girdisi öğesi, otomatik içindekiler, otomatik başlıklandırma, otomatik numaralandırma, otomatik biçimlendirme, otomatik kaynak gösterme veya makro gibi) bırakılmamalıdır!

b. Gönderilen makalenin uzunluğu; özet, anahtar kelimeler, metin ve kaynakça dâhil 7000 (yedi bin) kelimeyi geçmemelidir.

c. “Giriş”, “Sonuç” gibi başlıklar kullanıp kullanmama, yazarın tercihine ve konunun gereğine bağlıdır. Sistematik bir düzen sağlamak maksadıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

ç. Metin içi alıntılar eğik harflerle yazılmalıdır. Hem eğik harf hem tırnak işareti kullanılmamalıdır! Üç satırı geçen alıntılar, eğik harflerle vesoldan 1 cm daha içeriden verilmelidir. Zorunluluk olmadıkça koyu karakter kullanılmamalıdır!

d. Çizelge, tablo, fotoğraf vb. malzeme, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı; kolay anlaşılır, yalın ve yeterli açıklamayı haiz olmalıdır. Tablo içindeki yazılar 9 punto karakter ile yazılmalı ve düzenlemeye elverişli olmalıdır. Tabloların adlandırılması ve numaralandırılmasında, Word’ün otomatik işlem komutları kullanılmamalıdır!

E. İmlâ, Dil ve Üslûp

Özel imlâ gerektirmeyen durumlarda, TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır. Dil ve ifade yönünden, bilimsellik dışı unsurlar bulunmamalıdır.

F. Kaynak Gösterme (Atıf):

1. Sadece zorunlu açıklamalarda dipnot kullanılmalı, diğer atıflar metin içinde gösterilmelidir. Metin içinde kaynak gösterirken parantez işareti içinde olacak şekilde (Yazarın soyadı, Yayın yılı: sayfa numarası) yazılmalıdır.

Örnek: (Kut, 1999: 16)

Yazar eserini Soyadı Kanunu’ndan önce vermişse yazar adı yazılmalıdır.

Örnek: (Muallim Naci, 1297: 213)

2. Aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, aralara noktalı virgül (;) konulmalıdır

Örnek:  (Okay, 2016: 194; Köksal, 2005: 87)

3. İki yazarlı çalışmalara değinilirken araya tire (-) işareti konularak gösterilmelidir

Örnek:  (Koraş-Baykoca, 2000: 211)

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ikinci yazarın soyadından sonra (vd.) kısaltması konulmalıdır.

Örnek: (Kaplan-Enginün vd., 1982: 532)

4. Aynı yazara ait, aynı yıl içinde birden fazla esere atıf yapılacaksa “1949/1:, 1949/2:” biçiminde gösterilmelidir, kaynakçada da aynı şekilde belirtilmelidir.

Örnek: (Bilgegil, 1981/1), (Bilgegil, 1981/2)

5. Atıf yapılan eser -ansiklopedi vb.- birden fazla ciltten oluşuyorsa (:) işaretinden sonra, kaçıncı cilt olduğu belirtilmelidir.

Örnek: (Köprülü, 1967: 5/213)

6. El yazması bir eser kaynak gösterilecekse yazar adından sonra (yz.) kısaltması verilmeli, iki noktadan sonra gerekiyorsa varak / sayfa numarası belirtilmeli; tam künye kaynakçada gösterilmelidir.

Örnek: (Nef’î yz.: 45b)

7. Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken metin içinde kısaltma yapılarak verilmeli, açılımı kaynakçada gösterilmelidir.

Örnek: (BOA Mühimme 15: 25)

8. Dipnot açıklamalarında atıf yapılacaksa orada da aynı usul takip edilmelidir.

Örnek: Bu konuda geniş bilgi için bkz. Levend, 1984: 189-207; Dilçin, 1983: 296; Kut, 2000: 87-93.

9. Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

Örnek: Aktaş (2013: 69), bu hususu…

10. İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:

Örnek: Süleyman Nazif (1925: 40, Bilgegil 1979: 27’den).

11. Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

12. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir.

Örnek: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts (Erişim tarihi: 20.06.2017)

G. Kaynakça (Bibliyografya) Düzenleme

1. Metnin sonunda, yazarların soyadına göre sıralanmalıdır. Soyadı Kanunu’ndan önceki eserlerde yazarın adı esas alınmalıdır. (Hizalama: İki Yana Yaslı – 10 punto, Asılı: 1 cm)

2. Bir yazarın birden fazla eserine yer verilecekse yayım tarihi eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır.

3. Makaleler, bildiriler ve ansiklopedi maddeleri için: Yazar soyadı, adı, kaynağın yayın tarihi -yazar adıyla tarih arasına virgül konulmaksızın- (parantez içinde), makale / bildiri / madde başlığı (“tırnak içinde”); süreli yayın / bildiri kitabı / ansiklopedi adı (italik), belliyse cilt (C), sayı (S), sayfa(lar) (s.). Yayımlanmış bildirilerde de bildiri kitabının basım tarihi (yıl) ile birlikte sempozyum / kongre vb. toplantının düzenleniş tarihi de bulunmalıdır. Yayımlanmamış bildirilerde bildirinin sunum tarihi, toplantıyı düzenleyen kurum, toplantının düzenleniş günleri belirtilmelidir.

4. El yazması eserler için eserin yazarı belliyse önce yazar adı, parantez içinde “yazma” kısaltması olarak (yz.) ibaresi, sonra sırasıyla eserin adı (italik), bulunduğu kütüphane, koleksiyon ve numarası ve -gerekiyorsa- sayfa numaraları yazılmalıdır.

Kitap kaynakçası örneği:

AKTAŞ, Şerif (2009), Şiir TahliliTeori ve Uygulama, Akçağ Yay., Ankara.

Makale kaynakçası örneği:

LEVEND, Agâh Sırrı (1965), “Lâmiî’nin Ferhad u Şirin’i”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1964, s. 85-126.

Bildiri kaynakçası örneği:

KOZ, M. Sabri (2004), “Belli Mahlaslar Üzerinden Şiir Söyleme Geleneği ve Türkiye’de Yazılan Alevi-Bektaşi Cönk ve Mecmualarındaki Hatâî Mahlaslı Şiirler”, I. Uluslararası Şah İsmail Hatâyî Sempozyumu Bildirileri, 9-11 Ekim 2003, Haz.: Gülağ Öz, ATO Yayını, Ankara, s. 184-217.

Ansiklopedi maddesi örneği:

KÖYMEN, M. Altay (1983), “Turan, Osman”, Türk Ansiklopedisi, C. 32, MEB Yayını, Ankara, s. 2.

El yazması eser örneği:

a) Mecmua-i Eş’âr (yz), Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, Nu. 5335.

b) Âlî b. Mustafa (yz), Nasîhatü’s-selâtîn, Ali Emiri Millet Kütüphanesi, Şer’iyye, Nu. 611.

Publication Principles

Türklük Bilimi Araştırmaları (Journal of Turkology Research) founded in 1995 and published biannually is an international, peer-reviewed, scientific journal.

A. Purpose and Scope

TUBAR an international peer-reviewed journal founded in 1995 and aims to bring the values and problems of the Turkish world and Turkish cultural life to the international arena within the framework of scientific criteria and to contribute to the academy by sharing the work done to improve these values with the public.

TUBAR publishes research articles that have emerged as a result of scientific studies in various fields of cultural sciences such as Turkish Language and Literature, History, Philosophy, Sociology, Linguistics, Folklore and Art History. In addition to this, introductions of scientific studies in volume of books in the same areas are also included in the journal.

B. Ethical Statement

Irresponsibility of authorship and copyright, plagiarism, fabrication, duplication, salamization, disrespect of human-animal ethics, biased selection of resources and biased publication depending on interest are the most common forms of violating academic ethics.

Authors who have published scientific articles in TUBAR are deemed to have accepted that they have obtained all the information in their studies within the framework of ethical behaviour and academic rules and that they have made full reference to the source of any expressions, information and findings that do not belong to them. Any legal responsibility that may arise in the event of the contrary occurs to the author.

Consent of people is essential in social experiments and surveys done with people. In cases where consent cannot be obtained, they should obtain ethical declaration approval from the related institutions / organizations and present it together with their work.

TUBAR recommends that all academic activities of its editors, board members, referees and authors should be based on the criteria of the COPE (Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org/).

C. Submission and Tracking of Articles

1. Manuscripts prepared in accordance with the following rules can be sent at http://dergipark.gov.tr/tubar. Tutorial texts and videos about registering and using the system are available at http://dergipark.gov.tr/.

2. Each article is be sent to three referees after the publication agreement with the author and first examination by the editor in terms of content and form – in terms of compliance with the main principles. If there is a correction proposal in the incoming referee reports, the situation is notified to the author. Manuscripts that receive positive reports from two of the three referees and, if any, referee corrections are completed and completed to two positives, are accepted as “ready-to-publishing writing”. The status of the manuscripts (whether positive or negative) is notified to the authors. The manuscripts that are ready for publication are put in order for publication. It may take a while for the articles in the ranking to be published. Therefore, the accepted manuscripts are not guaranteed to be published in the following issue. However, the editorial board has the authority to decide whether the manuscripts accepted by the referees should be published or postponed. The names of the referees and authors are mutually reserved in our journal and not disclosed.

3. Scientific and legal responsibility of the manuscripts belongs to the author.

4. TUBAR is a journal that has been published since the first day of its publication and considers the existence of printed as well as electronic media as a publication policy. The published issues of TUBAR are sent to the various libraries in Turkey. In addition, the related issue of the journal (2 copies) and a separate edition of the author’s article (20 copies) are sent to the authors. The authors of all the manuscripts submitted to the journal pay 100TL of participation fee before entering the evaluation process of their manuscripts. Participation fee paid by the candidate article authors is used to cover the expenses incurred in composition, publication and distribution works of the journal. In order not to cause any deprivation or discrimination, the participation fees paid by the candidate article authors are not refundable whether the study is published or not. Payment of the participation fee does not mean that the candidate article will be published.

D. Spelling Rules

1. Title: Title should be descriptive of the content of the article, and it should be set in uppercase, 11 pt. and bold. (Alignment: aligned to the left – no indent -, range: 0 nk, then 6 nk, line spacing: single).

2. Author Name(s) and Address(es): After the title, full name with the academic title should be aligned to the left and family name should be in uppercase (11 pt.). (Alignment: aligned to the left, range: 6 nk, then 6 nk, line spacing: single).  Author’s institution (university, faculty, department), e-mail address and ORCID number should be given in footnote (*) with 9 pt.

3. Abstract: At the beginning of the article there should be an abstract explaining the topic clearly and concisely in a minimum of 150 and a maximum of 200 words in 10 pt. Keywords of 3 to 5 words should be placed at the end of the abstract. There should be English version of title, abstract and keywords after Turkish title, abstract and keywords. (Alignment: justified alignment, indent of 1 cm from the left, 6nk of range before and after, single line spacing, 10 pt.)

4. Heading:

All main headings should be in uppercase and bold, first letters of intermediate headings should be in uppercase; subheadings should be written in lower case and followed by a colon (:). Automatic heading and numbering, or similar marking should not be used in any title! If titles are to be numbered, this must be done manually.

Main, intermediate and subheadings should be as follows. Automatic heading and numbering, or similar marking should not be used in any title! If titles are to be numbered, this must be done manually.

MAIN HEADING
Intermediate Heading
 Subheading:  

5. Main Text:

a. It should be written in Microsoft Word 2010 and following programs (and must be saved in .docx format) if possible, with a specially scaled page size of 16.5 cm (width) x 24.7cm (length), if it is not possible with a standard A4 size, with margins of 2.5cm from the top-bottom-right and left. Where required by the text, the fonts may also be transcribed, provided that they are supplied as a file (Alignment: justified – no indentation – first line left 1 cm – 6nk of range before and after: single – times new roman 11 pt).

Any automatic page number and sub-headers should not be added to the text! No automatic processing commands (such as index entry items, automatic contents, automatic title, automatic numbering, automatic formatting, automatic source display, or macro) should be left in the text body!

b. The length of the submitted article should not exceed 7000 (seven thousand) words including abstract, keywords, text and bibliography.

c. To use titles such as “Introduction” and “Conclusion” depends on the author’s preference and subject matter. Main, intermediate and subheadings can be used to provide a systematic order.

ç. In-text citations should be written in italics. Both italics and quotes should not be used! Citations exceeding three lines should be given in italics and 1 cm of indent from the left. Bold characters should not be used unless necessary!

d. The materials such as figures, tables, photos and so on should be prepared in accordance with scientific rules; it should be easy to understand, plain and adequate. Texts in tables should be written in 9 pt. and should be suitable for editing. Word’s automatic operation commands should not be used for naming and enumerating tables!

E. Punctuation, Language and Style

Rules of TDK Spelling Book should be abided so long as otherwise required. In terms of language and statement, there should not be any element contradicting scientific rules.

F. Citation

1. Footnotes are only used for necessary explanations; other references are stated within the text. When citing resources within the text, it should be given in parenthesis and the order should be as the following: Author’s surname, publication date of the work, colon (:) and page number.

Example: (Kut, 1999: 16)

If the author wrote his / her work before the Surname Law, the author’s name should be written.

Example: (Muallim Naci, 1297: 213)

2. To refer to more than one source in the same subject, a semicolon (;) must be placed between them.

Example: (Okay, 2016: 194; Köksal, 2005: 87)

3. When referring to works with two writers, dash (-) should be used between the names of the writers.

Example: (Koraş-Baykoca, 2000: 211)

For the works with more than two writers; after the name of the second writer (et al.) abbreviation should be used.

Example: (Kaplan-Enginün et al., 1982: 532)

4. When citing more than one work of a writer which are published in the same year, it should be specified as “1949/1:, 1949/2:” and stated in the bibliography as the same..

Example: (Bilgegil, 1981/1), (Bilgegil, 1981/2)

5. If the cited work – encyclopaedia, etc.- is made up of more than one volume, then the number of the volume should be indicated following colon (:).

Example: (Köprülü, 1967: 5/213)

6. If the work to be cited is a manuscript; (ms.) abbreviation should be used after the name of the author, if necessary leaf number should be stated following colon (:), full record of the book should be indicated in bibliography.

Example: (Nef’î ms.: 45b)

7. Archive documents should be given in abbreviation in the text and the full form should be stated in bibliography.

Example: (BOA Mühimme 15: 25)

8. If reference is made to footnote explanations, the same procedure should be followed there as well.

Example: For further information on this topic see. Levend, 1984: 189-207; Dilçin, 1983: 296; Kut, 2000: 87-93.

9. If the name of the author being referred is given in the text, only the publication date of the source should be written:

Example: On this topic Aktaş (2013: 69), …

10. While quoting from a quotation, the original source should also be specified:

Example: Süleyman Nazif (1925: 40, qtd Bilgegil 1979: 27).

11. Personal interviews should be cited within the text by giving the surnames and dates; they should also be cited in the bibliography.

12. Internet references should always include date of access and be cited in the bibliography stating the title.

Example: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts (Accessed: 20.06.2017)

Organizing Bibliography

1. Bibliography should be ordered according to the surnames of the writers at the end of the text. The name of the author should be taken as the basis in the works before the Surname Law. (Alignment: justified, 10 pt., 1-cm hanging)

2. When citing more than one work of a writer, the order should be from the one published earlier to the later.

3. For Articles and Papers and Encyclopaedia Articles: Author’s surname, first name, publication date of the source – without comma between the name of author and date, (in parentheses), article / declaration / article title (“in quotation”); name of the periodical / proceedings book / encyclopaedia (italic), volume (v) if available, issue (i), pages (p). In the published papers, the publication date (year) of the proceedings book and the date of the meeting should also be included. For unpublished declarations, presentation date of declaration, the company that hold the meeting, the dates and the venue of the meeting should be denoted.

4. For manuscripts, the name of the author (if known) should first be written, as an abbreviation of manuscript (ms) should be written in parenthesis, and followed by the name of the work (italic), the library, collection and number, and if necessary, page numbers.

Example for Books:

AKTAŞ, Şerif (2009), Şiir Tahlili – Teori ve Uygulama, Akçağ Yay., Ankara.

Example for Articles:

LEVEND, Agâh Sırrı (1965), “Lâmiî’nin Ferhad u Şirin’i”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1964, s. 85-126.

Example for Papers:

KOZ, M. Sabri (2004), “Belli Mahlaslar Üzerinden Şiir Söyleme Geleneği ve Türkiye’de Yazılan Alevi-Bektaşi Cönk ve Mecmualarındaki Hatâî Mahlaslı Şiirler”, I. Uluslararası Şah İsmail Hatâyî Sempozyumu Bildirileri, 9-11 October 2003, Ed.: Gülağ Öz, ATO Yay., Ankara, s. 184-217.

Example for Encyclopaedia Articles:

KÖYMEN, M. Altay (1983), “Turan, Osman”, Türk Ansiklopedisi, C. 32, MEB Yay., Ankara, s. 2.

Example for Manuscripts:

a) Mecmua-i Eş’âr (yz), Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, No. 5335.

b) Âlî b. Mustafa (yz), Nasîhatü’s-selâtîn, Millet Kütüphanesi, Şer’iyye, No. 611.