BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-25-2009BAHAR
Yukari

SAYI-25-2009BAHAR


İÇİNDEKİLER

 
Sayfa

 

Nâzım H. POLATTakdim -25- 7-8
 Yrd. Doç. Dr. Numan D. AKSOY/Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ

Devlet ve Yurttaşlığın Fonksiyonel Değişimi

The Functional Chance of the State and Citizenship

9-26
 Doç. Dr. Muhsine BÖREKÇİ

 Dil-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Arif Nihat Asya’nın Türkçesi: Destanca, Divanca ve Hakanca

Arif Nihat Asya's Turkish in the Context of Language and Literature Correlation: Divanca, Destanca, Hakanca

27-39
 Dr. Ahmet BÜYÜKAKKAŞ

 16. Yüzyıl Şairi Râhî’nin Çağatayca Şiirleri

The Poems In Cagatay (Language) From 16th Century Poet Râhî

41-49
 Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇIKLA

 Şiir ve Hikâye Çevresinde Oluşan İki Tür: Manzum Hikâye ve Öykü-Şiir

The Birth of a New Form Within the Boundaries of Poetry and Short Story: The Verse-Story and an Epic

51-85
 Okt. Mehmet GÜRBÜZ

 Zarif Bir İstanbul Beyefendisi: Safiye Sultanzâde Mehmet Rezmî’nin Dîvânı ve Edebî Kişiliği

An Intellectual Gentelman of Istanbul: Safiye Sultanzâde Mehmed Rezmî’s Divan and His Literary Personality

87-99
 Dr. Mustafa KALKAN

 Kırgızların Diğer Orta Asya Kavimleri ile Olan Etnik Temasları

The Ethnical Relations of Kyrgiz People with Other  Middle Aisian Tribes

101-117
 Yrd. Doç. Dr. A. Fikret KILIÇ

Yenileşme Dönemi Türk Şiirinde (1959-1959) Halk Zevkine Yöneliş

Towards Public Pleasure in Modernization Era Turkish Poetry (1859-1959)

119-143
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA

Teklik İkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu ve Azerbaycan Ağızlarındaki Değişik Örnekleri Üzerine

On Different Examples of Second Person Singular Imperative Conjugation in Anatolian and Azeri Dialects

145-157
 Dr. İbrahim ŞAHİN

 Sunakata (Sıgnak) Oykoniminin Geçmişi, Bugünü ve Kökeni Üzerine

On Sunakata (Signak) Oikonym: Its Present, Past and Etymology

159-172
 Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞEN

 Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında Meslek İcracısı Adları

According to the Derleme Sözlüğü The Names of Professions in Turkey Turkish Dialects

173-184
 Yrd. Doç. Dr. Efkan UZUN

 Osmanlı Ülkesinde Görülen İsyan ve Eşkıyalık Olayları Karşısında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Bir Değerlendirme

An Evaluation About Some of the Measures Taken Against the Rebellion and Banditry Events in the Ottoman Country

185-214
 Dr. Alptekin YAVAŞ

 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Tuvalet Mekânlarına Dair Bazı Notlar

Some Notes on Latrines in the Anatolian Seljuk Architcture

215-241
  YAYIN TANITIM 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKİZAlbert GABRİEL, Bir Türk Başkenti Bursa, C. I-II, (Çev. Neslihan ER, Hamit ER, Aykut KAZANCIGİL) Osmangazi Belediyesi, İstanbul (tarihsiz), 215+114 s..243-245
 Öğr. Gör. Ramis KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ, “Özbek Şairi Rauf Parfi”, Kömen Yayınları, Konya 2009, 614 s.247-248
 Ar. Gör. Seda SONKUR Dr. Şerafettin Mağmumî: “Bir Osmanlı Doktorunun Seyahat Anıları, Avrupa Seyahat Hatıraları- (Haz. Prof Dr. Nâzım H. POLAT, Harid FEDAİ), Boyut Yay. İstanbul 2008, 502 s. 249-250
 Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) Yazılar Dizini 1-25. Sayılar251-274
     
 

 

Hakem Listesi (150.77 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915