BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-19-2006BAHAR
Yukari

SAYI-19-2006BAHAR

 
 

İÇİNDEKİLER

 
Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -19-7
 I. Bölüm: PROF. DR. ÖMER FARUK AKÜN HAKKINDA  
Yrd. Doç. Dr. Erol ÜLGENTürklük Bilimi ve Türk Edebiyatı Tarihine Adanan Bir Ömür: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün11
Prof. Dr. M. Orhan OKAYKöprülü Mektebinin Son Temsilcisi: Ömer Faruk Akün75
Prof. Dr. Birol EMİLProf. Dr. Ömer Faruk Akün81
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN Prof. Dr. Ömer Faruk Akün ile İlgili Hatıralar87
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜNSezâ Güngör’ün Mektubuna Cevap99
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜNBir Türk Edebiyatı Tarihi Yazılabilir mi?107
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜNAtalar Sözüne Dair117
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜNDede Korkut Hikâyeleri’nde Kompozisyon ve Tasvir (Lisans Tezi)121
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜNDoktora Tezi (Anadolu Halk Şiirinde Tabiat Motifleri) “Önsöz”ü193
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜNDoktora Tezi (Anadolu Halk Şiirinde Tabiat Motifleri) “Netice”si203
Dr. Birol AZARProf. Dr. Ömer Faruk Akün’ün Lisans Tezi Hakkında205
Prof. Dr. İsmail GÖRKEMProf. Dr. Ömer Faruk Akün’ün Doktora Tezinin “Önsöz”ü Hakkında213
II. Bölüm: PROF. DR. ÖMER FARUK AKÜN’E İTHAF 
Doç. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

Gelibolulu Ali’nin Menşeü’l-İnşa’sı

Mustafa Âlî of Gallipoli’s Menşeü’l-İnşâ

225
Yrd. Doç. Dr. Namık ASLAN

Çoban Kültüne Bağlı Bir Bereket Dileği ve “Iduk” Geleneğinin Anadolu’daki Devamı

A Kind of Iduk Tradition Which is Still living in Anatolia

  245
Arş. Gör. Betül AYDOĞDU

Şan Kızı Destanı Hakkında Bir Değerlendirme

An Evaluation about Epic of Şan Kızı

257
Dr. Ömer ÇAKIR

Türk Edebiyatında Taziyetnâme

Letter of Condolence in Turkish Literature

269
Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇOLAK

İnsan Kurban Etme Konulu Bir Kıbrıs Türk Efsanesi Hakkında Karşılaştırmalı Bir Araştırma

A Comparative Research on a Cyprus Turkish Legend about Human Sacrifice

293
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

Türkçenin “Gelenek Görenek ve Yasa” ile İlgili Sözleri

The Words “Tratidion, Law and Order” in Turkish

307
Araş. Gör. Ayhan KARAKAŞ

Osmaniye’de “Durmayan Çocuk” İçin Yapılan Uygulamalar ve Bunlarda Eski Türk Kültürü İzleri

Applications for Never Lasting in Osmaniye and Old Culture Effects on These Applications

317
Doç. Dr. Remzi KILIÇ

Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetler

Missionary and Missionary Activities towards Turkey

327
Yrd. Doç. Dr. Bilâl KIRIMLI

Bir Aşk Romanı: Huzur veya Ben Neyim ve Bu Hâl Neyin Nesi?

Huzur, which is a “Love” Novel or “What am I and What is my Circumstances?”

343
Doç. Dr. M. Fatih KÖKSAL

Klâsik Türk Şiirinin Kurucularından İbrâhîm Beg

On of the Foundings of Classical Turkish Poem: İbrâhim Beg

363
Yrd. Doç. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Türk Destanlarında Hapsedilme Motifi

The Motif of Imprisonment of Hero in Turkish Epic Stories

383
Dr. Tülay ÖCAL

Konya Şehrinin Selçuklulardan Günümüze Ticaret Fonksiyonu

The Trade Function of Konya City since Seljuks

401
Prof. Dr. Nâzım H. POLAT

“Kanat” Dergisi

The Journal “Kanat”

437
Dr. Mustafa TALAS/Yrd. Doç. Dr. Numan Durak AKSOY

Osmanlı Süsleme Sanatlarının Türk Kültür Tarihi Ekseninde Değerlendirilmesi

Evaluating on the Turkish Culture History of the Ottoman Decoration Arts

457
Seyfullah TÜRKMEN

“Kurlugan” Kelimesi Üzerine

About Etymology of “kurlugan”

471
Prof. Dr. Abdullah UÇMAN

Tanzimat’tan Sonra Türk Şiirinde Değişme ve Yenileşmeler Üzerine Bir Deneme

A Study about Alteration and Regeneration in the Turkish Poem after Tanzimat

477
Prof. Dr. İsmail ÜNVER

Yunus Emre Üzerine

On Yunus Emre

489
Dr. Kubilay YAZICI

Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış

General View to the Values Education

499
Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ

Kızılırmak Gazetesi ve Türk Ocakları

The News in Kızılırmak Magazine about Türk Ocakları

523
 YAYIN TANITIM 
Arş. Gör. Özlem NEMUTLU“Mehmet Akif’in Şiir Dünyası”551
Arş. Gör. İbrahim TÜZERToprağından Koparılmış Bir İnsan: “Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri” Üzerine559

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915