BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-20-2006GUZ
Yukari

SAYI-20-2006GUZ

İÇİNDEKİLER

 
Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -20-5-6
Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM

16. Yüzyıl Divan Şairi Cinânî’nin Hediye Konulu İki Şiiri

16. Century Poet Cinânî’s Two Poems about Gift

7-16
Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇINAR

Bir Hiciv Örneği: Tarzi’nin Zille-Nâmesi

An Example Satire: The Zille-nâme of Tarzî

17-32
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN

Tarihî Ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Gelecek Zaman Ekleri Üzerine Bir Deneme

Future Suffixes in the Historical and Modern Turkic Languages

33-60
Yrd. Doç. Dr. Rıfat GÜNDAY

Maupassant’ın Güzel-Dost (Bel-Ami) ve Safa’nın Sözde Kızlar Romanlarında Bir Ahlak Sorunu Olarak Evlilik Dışı İlişki

The Problem of Forbidden Love Affair and Deceit in the Novels Bel-Ami of Guy de Maupassant and Sözde Kızlar of Peyami Safa

     61-104
Arş. Gör. Akartürk KARAHAN

Memlûk- Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme

On The Leksicology of Mamluke-Kipchak Turkish: Onomatopoeia Verbs

105-124
Doç. Dr. Atabey KILIÇ

Yazarı Bilinmeyen Dînî-Tasavvufî Bir Eser: “Hakikat-i Muhammediyye”

A Religious and Sufistic Book which Writter is Unknown: Hakîkat-i Muhammediyye

125-140
 Dr. Bilginer ONAN

Ses Olgusunun Denetlenebilirliği Bağlamında Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Olduğu Düşünülen Fonolojik Yönlendiriciler: Noktalama İşaretleri

Phonologic Directors that are Considered as Effective in İmproving Language Abilities in Connection with Controllability of Sound Concept: Punctuation Marks

        141-164
Arş. Gör. Oğuz ÖCAL

Burhan Cahit Morkaya’nın 1925-1928 Yılları Arasında Neşrettiği Yedi Romanı

Burhan Cahit Morkaya’s Seven Novels Published between 1925-1928 Years

165-184
Dr. Serdar SARISIR

Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyografyası Denemesi

A Niğde Bibliography Essay From The Point Of Urban History Studies

185-206
Dr. Nevzat TOPAL

Karamanoğulları Döneminde Aksaray’da İskân ve Mahalleler

Settlement and Neighborhoods in Karamanoğulları Period

207-216
Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri

Improving Vocabulary Techniques for Teaching Turkish to Foreingners

217-228
Dr. Kubilay YAZICI

Hikâye Edici Metinlerin Çözümlenmesinde Hikâyenin Yüzü Stratejisinin Kullanımı

Using Story Face Strategy in Narrative Texts Solution

229-242
 YAYIN TANITIM 
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞJurnal of Turkish Studies, Volume I-II-III, 2005-2006243-248
Arş. Gör. Kaplan ÜSTÜNERİ. Hakkı Aksoyak, Ahmed-i Yesevî’nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ, Tuhfetü’l-Uşşâk, Ankara 2006.249-250
 

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915