BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-30-2011GUZ
Yukari

SAYI-30-2011GUZ

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Sayfa/Page

Nâzım H. POLAT

Takdim –30-

Editorial –30-

11-12

13-14

Doç. Dr. Alaaddin AKÖZ

Mazûl Bir Osmanlı Kadısının Duyguları ya da Bir Kadı Şiiri

The Feelings of a Dismissed Ottoman Kadı or the Poem of a Kadi

15-22

Yrd. Doç. Dr. Rysbek ALİMOV

Kırgızcanın İçkilik Ağızlar Grubu Üzerine

On The Ichkilik Variety of Dialects of Kyrgyz

23-40

Dr. Sinan ÇİTÇİ

Peyami Safa’nın Romanlarında Rus İmajı

The Image of Russians in the Novels of Peyami Safa

41-50

Ahmet DEMİR

Doç. Dr. Fatma AÇIK

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler

The Points to Be Taken into Consideration in Text in Teaching Turkish as a Foreign Language by Referring to Intercultural Approach

51-72

Dr. Ertan ENGİN

Vasfi Mahir’e Göre Türk Edebiyatı’nda Dönemler ve Şahıslar

The Periods and Individuals in Turkish Literature In Vasfi Mahir’s Point

73-97

Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN

Kırgız Türkçesinde Zarf-Fiiller ve Türkiye Türkçesi Karşılıkları Üzerine Bir Araştırma

A Study on Gerund in Kirgiz and Their Counterparts in Turkish

99-125

Dr. Mehmet GÜNEŞ

Türk Edebiyatı’nda Unutulmuş Bir İsim: Hikmet Şevki ve Aşk Mahkûmu Romanı

An Unforgotten Name in Turkish Literature: Hikmet Şevki and The Novel of Aşk Mahkumu

127-144

Okt. Yavuz GÜNEŞ

Yansıtmacı Damarda Taze Kan: Çiğdemleri Solan Bozkır

Fresh Blood in Reflective Vein: Çiğdemleri Solan Bozkır

145-164

Dr. Togrul HALİLOV

Nahçıvan’da Boyalı Kaplar Kültürü

The Coloured Cases Culture In Nakhchivan

165-176

Yrd. Doç. Dr. Beyhan KANTER

Varlığın Yoksunluğundan Yoksulluğun Varlığına “Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı Ve Şeyhliği”

From Deprivation Of Richness To The Existence In Poverty, “Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği”( The Western Philosophy of Mr Ali and His Being of Sufism)

177-192

Yrd. Doç. Dr. Özay KARADAĞ

İlköğretim Türkçe Sözlüklerinin Hazırlanmasında Temel Ölçütler

Main Measures in Preparing Elementary School Turkish Dictionaries

193-207

Doç. Dr. Murat KOÇ

Refik Halit Karay’ın Eserlerinde II. Meşrutiyet ve “İttihat ve Terakki”

“İttihat and Terakki” and the Second Constitution in the Novels of Refik Halit Karay

209-232

Dr. Mediha MANGIR

Osman Cemal Kaygılı’nın Söz Varlığında Argo

Slang In Osman Cemal Kaygili’s Vocabulary Stock

233-252

Dr. Oğuz ÖCAL

Disharmonik Bir Varlık Olarak İnsan ve Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan Romanı

Man as a Disharmonic Entity and Sabahattin Ali’s Novel the Evil inside Us

253-268

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZKAN

Arş. Gör. Sami PEKTAŞ

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Başarı Notları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Yapılan Bir Araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği)

An Investigation on the Correlation between the KPSS Scores and the Graduation Success of Education Faculty Senior Year Students (The Case of the Education Faculty)

269-281

Öğr. Gör. Gülin ÖZTÜRK

Arş. Gör. Şenay KARAÇAM ATAM

Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyılın Ortalarında Priştine

Pristina in The Middle of The 19 th Century In The Record Books of Economy

283-310

Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU

+sıra-/+sire- Ekinin Morfolojik Yapısı ve İşlevleri Üzerine

On the Morphologic Structure and Function of “+sıra/-sire”

311-317

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN

A. N. Samoyloviç ve Hocalı Molla’nın Türkmen Folkloruyla İlgili Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Work by A. N. Somoyloviç and the Hocalı Molla on the Turkmen Folklore

319-337

Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL

509/1115 Tarihli Sultan İbrahim Vakfı, Şeyh Torasan Zaviyesi ve Türbesi

Sultan İbrahim Foundation and the Tomb and Zawiya of Sheikh Torasan dated back to 509/1115

339-360

Nebahat YUSOĞLU

Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Savaş Teması

The Theme of “War” in The Novels of Reşat Nuri Güntekin

361-375

YAYIN TANITIM/BOOK REVIEW

Murat ATAR

Afganistan Özbekçesi–Türkçe Sözlük

377-378

Yrd. Doç. Dr. Dilek ERENOĞLU

Merdani Rahimi’nin, Kaşkay Türkçesi Sözlükleri

379-382

Ali YOL

Türk Ninnileri

383-386

Ramis KARABULUT

TÜBAR Dizin (1-30)

387-413

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915