BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-32-2012 GÜZ
Yukari

SAYI-32-2012 GÜZ

 

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 
  Sayfa/Page

Nâzım H. POLAT

Takdim –31-Editorial –31-

9-1011-12

Arş. Gör. Mehmet Emre ÇELİK

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi  

An Evaluation of the Eighth Grade Students’ Writing Skills on Various Different Variables

13-31

Doç. Dr. Musa ÇİFCİ 

Doç. Dr. Talip YILDIRIM

Kâşgarlı Mahmud’un Kullandığı Temel Propaganda Teknikleri

The Propaganda Techniques Use By Mahmud Kashgari

33-41

Doç. Dr. Faruk ÇOLAK

Gerdek Pınarı (Gaziantep) Efsanesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Various Evaluations on the Legendary Gerdek Pınarı (Gaziantep)

43-57

Yrd. Doç. Dr. Fatih ERBAY 

Kumuk Türkçesinin İlk Grameriyle İlgili Tespitler

Various Remarks on the Grammar of Kumyk Turkish

59-71

Doç. Dr. Ali GÖÇER

Arş. Gör. Gürkan TABAK

Aydın COŞKUN

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası

A Bibliography of Teaching Turkish as a Foreign Language

73-126

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme

Improving the Thinking Skills of Students

127-146

Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ

Şiir Mecmualarının Biyografik Değerine Dair Araştırmalara Ek

 An Additional Researches on Biographical Value of Poetry Collections

147-157

dr. Esma DUMANLI KADIZADE

Yaprak Gazetesi Üzerine Bir Dizin Çalışması

An Index Study on the Yaprak Newspaper

159-198

Doç. Dr. Halit KARATAY

Nurettin KARTALLIOĞLU

Seçil COŞKUN

İlköğretim Öğrencilerinin Dil Bilgisi Konularını Öğrenme Düzeyleri

The Level of Grammar Learning in Primary School Students

199-219

Dr. Bağdagül MUSA

Finlandiya Türkologları ve Finlandiya’da Türkoloji Çalışmaları Bibliyografyası

Turcologists of Finland and A Bibliograpy of Turcology Studies In Finland

221-245

Arş. Gör. Kenan ÖZÇELİK

Mücîb Tezkiresi’nin Orijinalliği Üzerine

On The Orginality Of Mucib’s Tazkira

247-255

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Bayram POLAT

Arş. Gör. Ayşe SOYLU

Yurt Dışından Geri Dönen Süryanilerde Sosyo-Kültürel Değişim (Midyat Örneği)

he Sociocultural Change of Syrians Returning From Abroad: The Mıdyat Case

257-268

Dr. İbrahim İmran ÖZTAHTALI

Xıx. Yüzyıl Bursa Kültür Hayatında Önemli Bir Dönemeç: “Fevâ’id”

The Fevaid: The Cultural Milestone of Bursa in the 19th Century

269-284

Dr. Mehmet SOLMAZ

Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarında Dil Olgusu

The Case of Grammar in the Secondary School Language Course Books

285-306

Dr. İlhan UÇAR

Türkiye Türkçesinde Organ Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adları

The Naming of Plants Through the Use of Organ Names in Turkey Turkish

307-330

Dr. Ayşe YILDIZ

18. Yüzyıl Mesnevilerinin Işığında Osmanlı Edebiyatında Edebî Çözülme: Klasikten Klasik Sonrası Devreye Geçiş

he Literary Analysis of Ottoman Literature In Light of the 18th Century Mesnevis: A Transition From Classism to Post Classism 

331-353

 YAYIN TANITIM BOOK REVİEW 

Kâmil Ali GIYNAŞ

Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori

355-359

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915