BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-27-2010BAHAR
Yukari

SAYI-27-2010BAHAR

   
<td width="60" valign="bottom

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 
SayfaPage
Nâzım H. POLAT

Takdim –27

Editorial –27

11-1213-14
Doç. Dr. Fatma AÇIK

Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programında Mevcut Alan Derslerinin Kültürel Boyutu

The Cultural Dimensions of Subject Related Textbooks in The Program of Turkish Language Teacher Training

15-26
Yrd. Doç. Dr. M. Sani ADIGÜZEL

Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe Öğretim Yöntemi  

Kaşgarlı Mahmut’s Method of Teaching Turkish

27-35
Prof. Dr. Şerif AKTAŞ

Dilin Doğru ve Güzel Kullanımı Üzerine

About Correct and Aesthetic Usage of Language

37-42
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI

Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazdığı Hikâye Edici Metinlerin Değerlendirilmesi

Evaluation of The Narrative Texts of Sixth and Seventh Grades Students

43-75
Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ/Yrd. Doç. Dr. M. Akif ÇEÇEN

Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi

The Place and Importance of  Grammar Teaching in Mother Tongue Education

77-89
Yrd. Doç. Dr. Hasan BAĞCI

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözleri ve Deyimleri Algılama Düzeyi

The Primary School  5th Grade Students’ Level of the Perception of Proverbs and Idioms

91-110
Dr. Ahmet BALCI

1338 (1922) İlköğretim Türkçe Dersi Programı

1338 (1922) Primary Education Turkish Language Teaching Curriculum

111-119
Yrd. Doç. Dr. Erol BARIN

Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan “Ecnebilere Mahsus” Elifbâ Kitabı Üzerine

“On The Book of Elifba/ABC for Foreigners” as Teaching Turkish as a Foreign Language

121-136
Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ

Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü

The Role of Child Literature in Building and Developing Vocabulary

137-159
Yrd. Doç. Dr. Eyyup COŞKUN/Murat ALKAN

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Knowledge Levels of Primary School Teachers Regarding the Process of Teaching a Text

161-184
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ

İlköğretim Türkçe Öğretim Programında 5. Sınıfa Ait Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Bilişsel Beceriler Yönünden Değerlendirilmesi

The Evaluation of Acquisition of the Fifth Year Students’ Reading and Understanding in Terms of Cognitive Skills in the Primary Education Turkish Teaching Programmed

185-200
Arş. Gör. Tazegül DEMİR 

Türkçe Öğretiminde Anlama ve Zihinde Yeniden Yapılandırma

Comprehension and Reconstruction in Mind in Turkish Language Teaching

201-223
Arş. Gör. Sercan DEMİRGÜNEŞ

Yazılı Girdilerde Görünüş Hipotezi: Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabı Örneği

Aspect Hypothesis in the Written Inputs: The Example of 1st Class Turkish Course-Book

225-237
Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DENİZ/Arş. Gör. Başak UYSAL

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı

Common European Framework for Teaching Languages and Turkish/Turkish Culture Teaching Programs for Children Living Abroad

239-261
Yrd. Doç. Dr. Yusuf DOĞAN

Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma

Benefiting from Various Activities for Improving Listening Ability

263-274
Arş. Gör. Salih Kürşat DOLUNAY

Dil Bilgisi Öğretiminin Amacı ve Önemi

The Aim and the Importance of Grammar Teaching

275-284
Yrd. Doç. Dr. Asiye DUMAN

Türkçe Eğitiminde Metne Müdahale Sorunu

The Problem of Intruding the Text in the Turkish Language Education

285-295
Arş. Gör. Mustafa EMEK

Hikâye Türündeki Metinlerde Yer Alan Türkçe veya Edebiyat Öğretmeni Karakterinin İlköğretim Programındaki Eğitim Değerleri Bakımından İncelenmesi

The Evaluation of Turkish Language or Literature Teacher Characters in Turkish Narratives on Primary Education Programs in Terms of Turkish Educational Values

297-319
Yrd. Doç. Dr. İlhan ERDEM/Arş. Gör. Mustafa BAŞARAN

Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi

The Influence of the Teachers’ Grammar View from the Schools They Graduated on Their Grammar Understanding

321-339
Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER

Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Bir Öğrenme Ortamı Oluşturmak İçin Seçkin Edebî Ürünlerden Yararlanma

Benefiting from Refined Literary Texts to Create a Multi Stimulant Learning Environment for Turkish Language Teaching

341-369
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Ana Bilim Dalları

The Major Disciplines that Should Be Established in Turkish Educational Departments

371-383
Yrd. Doç. Dr. Kamil İŞERİ

Türk Üniversite Öğrencilerinin Deyimleri Tahmin Etme Durumları

The Predictions of Idioms by Turkish University Students

385-405
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA

Oyunlarla Yabancılara Türkçe Öğretimi

Teaching Turkish to Foreigners through Games

407-421
Yrd. Doç. Dr. Özay KARADAĞ/Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU

2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi

The Vocabulary Stock of The First Stage of Elementary School Turkish Course Books Prepared within the Framework of 2005 Turkish Curriculum

423-436
Yrd. Doç. Dr. Özay KARADAĞ/Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU

Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Yansıması

The Reflection of the Principles of Turkish Word formation on The Writings of Primary School Students

437-455
Yrd. Doç. Dr. Halit KARATAY

İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları

The Secondary School Students’ Met a Cognitive Awareness in Reading Compre-hension

457-475
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ/Arş. Gör. Sedat MADEN

İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği Mesleğinin Ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu

The Status of Turkish Teaching Profession and Turkish Education Departments Following the Changes in Primary Education Curriculum and Undergraduate Schedule

477-502
Arş. Gör. Sedat MADEN

Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Gerekliliği

The Necessity of Drama in Teaching Turkish

503-519
Yrd. Doç. Dr. Bilginer ONAN

Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Ana Dili Eğitimine Yansımaları

Brain Based Cognitive Studies and Their Reflection to Mother Tongue Education

521-561
Arş. Gör. Sabri SİDEKLİ

Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi

An Action Research: Correcting the Fourth Grade Students’ Reading and Comprehension Problems

563-580
Yrd. Doç. Dr. N. Kemal ŞAHBAZ

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordusunda Okuma Yazma Öğretimi

Teaching Reading and Writing in II. Constitutional Monarchy Period of the Ottoman Army

581-593
Yrd. Doç. Dr. Kezban TEKŞAN

Kültür Aktarımında Yazılı Anlatımın Rolü

The Role of Written Expressions in Transforming Cultural Values

595-619
Dr. Mehmet TEMİZKAN

Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi

Developing Creative Writing Skills in Turkish Language Education

621-643
Yrd. Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Türkiye’de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi

The Investigation of The Word and Sentence Length and the Readability of the Books which are Selected in Turkey for the Purpose of Reading Literacy

645-654
Arş. Gör. Ersoy TOPUZKANAMIŞ

Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

The Levels and the Use of the Strategies of Teacher Candidates in Reading Comprehension

655-677
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU

Farklı Yazı Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi

The Effects of Different Writing Styles on The Comprehension of Reading

679-690
Arş. Gör. M. Sait TÜZEL

Görsel Okuryazarlık

Visual Literacy

691-705
Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN

“Özel Öğretim Yöntemleri” Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı

The Contribution of ‘Special Teaching Methods’ Course to Turkish Teacher Training Process

707-719
Serap UZUNER/Elif AKTAŞ/Leyla ALBAYRAK

Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Illustrations in Turkish Textbooks  for Grades 5, 6, 7 and 8

721-733
Yrd. Doç. Dr. Havva YAMAN

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme

On the Evaluation of the Primary Education Second Level Students’ Dictionary Use Habits

735-751
Prof. Dr. Cemal YILDIZ/Yrd. Doç. Dr. Alpaslan OKUR

İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi

A Topic which is Omitted at the Primary School in Reading Activities: Vocabulary Teaching

753-773
Doç. Dr. Engin YILMAZ/Zehra TOPAL

Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Çözümleme Yönteminin Uygulanması

The Use of Text Linguistics Analysis in Turkish Language Teaching

775-788
  YAYIN TANITIM/BOOK REVIEW 
Arş. Gör. Adem ÖZBEK“Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten–2006/1 (Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı)”, “Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar”789-792
Arş. Gör. Ersoy TOPUZKANAMIŞ“Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi”, “Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi”

 

Hakem Listesi (153.18 kB)
TAKDİM 27 (150.02 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915